750Liter Rolcontainer

afvalcontainer-750

Afmetingen: L 148 cm x B 60 cm x H 90 cm

Heeft u niet zoveel afval maar wilt u er wel vanaf? Of op zoek naar een kleine container die u kunt afsluiten? Dan is dit een goede optie voor u.
Deze rolcontainer is makkelijk hanteerbaar en neemt weinig ruimte in. U kunt zelf aangeven hoe vaak u de rolcontainer geledigd wilt hebben.

Ledigingsopties:
1x per week
1x per 2 weken
1x per maand

U kunt deze rolcontainer bestellen voor de volgende soorten afval:

Afvalsoorten:
Bedrijfsafval
Papier/Karton
Archiefmateriaal

Groen vinkje

Wat mag er in?
Onder bedrijfsafval vallen alle afvalstoffen afkomstig uit de dienstverlenende sector (winkels, kantoren, inrichtingen e.d.) en industriële sector, niet direct afkomstig uit het productieproces en qua aard en samenstelling overeenkomen met huishoudelijk afval. De reststoffen zijn na sortering niet meer recyclebaar.

Rood kruis

Wat mag er niet in?
(klein) Gevaarlijke afvalstoffen, medisch afval, asbesthoudende stoffen, giftige afvalstoffen, glas, papier en karton, plantaardige en dierlijke oliën en vetten, groenafval, textiel, wit- en bruingoed, banden, steenachtige fracties van bouw- en sloopafval, afgewerkte olie, afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende of gefluorideerde broeikasgassen bevatten, stoffen waarvoor een alternatieve verwerkings- c.q. hergebruikverplichting is vastgesteld..